Nadzory budowlane

Nadzory budowlane

Jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego na każdym etapie inwestycji.

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową. Zapewniamy odpowiedni nadzór nad realizacją inwestycji w funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzory inwestorskiego. Funkcja kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, których chętnie się podejmujemy na budowie, pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zabezpieczyć swoje interesy związane z budową.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego to prawo każdego inwestora – choć może się zdarzyć, że firma budowlana będzie odnosić się niechętnie do pomysłu powołania inspektora, sprzeciwiając się obiektywnej i niezależnej kontroli. Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże się naturalnie z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę. Wydanie dodatkowych środków na niezależnego inspektora nadzoru może wyeliminować konieczność wykonywania poprawek, które mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć dodatkowe wydatki spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę.

Zobacz nasze realizacje